JOB : รับสมัครงาน

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์                                                                                                                จำนวน 1 อัตรา

      คุณสมบัติ : - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
                       - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยยยวข้อง
                       - มีประสบการณ์ทำงานด้าน แรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
                       - มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
                       - มีความรู้ด้านกฎหมาย แรงงาน สัมพันธ์เป็นอย่างดี
Back to Top