• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาจะจัดขึ้นในทุกๆปี โดยจะเป็นกิจกรรมให้พนักงานภายในบริษัทฯได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานที่ต่างๆ

โดยในปี 25ุ60 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังค้อ ซึ่งมีกิจกรรมมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมประตู ระบบไฟฟ้า และทาสีห้องน้ำ
 • Date:
  23/09/201ุ7
 • Location:
  โรงเรียนบ้านวังค้อ
 • Activity:
  - กิจกรรมมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
  ซ่อมประตู ระบบไฟฟ้า และทาสีห้องน้ำ
Back to Top